Air pollutants Jungfraujoch

Ozone (O₃)

ozone
µg/m³
12. Nov. 64
13. Nov. 60
14. Nov. 73
15. Nov. 70
16. Nov. 69
17. Nov. 66
18. Nov. 69

data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Particulate matter (PM₁₀)

particulate matter
µg/m³
12. Nov. 0
13. Nov. 0
14. Nov. 0
15. Nov.
16. Nov. 0
17. Nov. 0
18. Nov. 0

Nitrogen dioxide (NO₂)

nitrogen dioxide
µg/m³
12. Nov. 0
13. Nov. 0
14. Nov. 0
15. Nov.
16. Nov.
17. Nov. 0
18. Nov. 0

Sulphur dioxide (SO₂)

sulphur dioxide
µg/m³
12. Nov. 0
13. Nov. 0
14. Nov. 0
15. Nov. 0
16. Nov. 0
17. Nov. 0
18. Nov. 0