Air pollutants Davos

Ozone (O₃)

ozone
µg/m³
17. Nov. 64
18. Nov. 68
19. Nov. 62
20. Nov. 75
21. Nov. 52
22. Nov. 73
23. Nov. 71

data source: Nationales Beobachtungsnetz für Luftfremdstoffe (NABEL)

Particulate matter (PM₁₀)

particulate matter
µg/m³
17. Nov. 0
18. Nov. 3
19. Nov. 47
20. Nov. 80
21. Nov.
22. Nov.
23. Nov.

Nitrogen dioxide (NO₂)

nitrogen dioxide
µg/m³
17. Nov. 3
18. Nov. 4
19. Nov. 3
20. Nov. 4
21. Nov. 3
22. Nov. 3
23. Nov. 2