Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Al Ain 44 °C
2. Abu Dhabi 39 °C
3. Abu Dhabi 38 °C
Ras Al Khaimah 38 °C
Dubai 38 °C
6. Sharjah 37 °C
Fujairah 37 °C

Most powerful wind gusts

1. Abu Dhabi 25 km/h
2. Al Ain 22 km/h
3. Abu Dhabi 18 km/h
Dubai 18 km/h
Sharjah 18 km/h
6. Ras Al Khaimah 11 km/h
Fujairah 11 km/h

Lowest temperature

1. Sharjah 37 °C
Fujairah 37 °C
3. Abu Dhabi 38 °C
Ras Al Khaimah 38 °C
Dubai 38 °C
6. Abu Dhabi 39 °C
7. Al Ain 44 °C

Lowest humidity

1. Al Ain 35 %
2. Abu Dhabi 48 %
3. Dubai 54 %
4. Abu Dhabi 57 %
Ras Al Khaimah 57 %
Fujairah 57 %
7. Sharjah 60 %