Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Fujairah 24 °C
2. Ras Al Khaimah 23 °C
Abu Dhabi 23 °C
4. Dubai 22 °C
Sharjah 22 °C
Abu Dhabi 22 °C
7. Al Ain 19 °C

Most powerful wind gusts

1. Fujairah 32 km/h
2. Abu Dhabi 25 km/h
3. Ras Al Khaimah 22 km/h
Dubai 22 km/h
Abu Dhabi 22 km/h
6. Sharjah 18 km/h
7. Al Ain 14 km/h

Lowest temperature

1. Al Ain 19 °C
2. Dubai 22 °C
Sharjah 22 °C
Abu Dhabi 22 °C
5. Ras Al Khaimah 23 °C
Abu Dhabi 23 °C
7. Fujairah 24 °C

Lowest humidity

1. Abu Dhabi 36 %
2. Fujairah 38 %
3. Ras Al Khaimah 41 %
Dubai 41 %
Sharjah 41 %
6. Abu Dhabi 43 %
7. Al Ain 64 %