Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Dubai 23 °C
Fujairah 23 °C
3. Ras Al Khaimah 22 °C
Abu Dhabi 22 °C
5. Sharjah 21 °C
Abu Dhabi 21 °C
Al Ain 21 °C

Most powerful wind gusts

1. Ras Al Khaimah 18 km/h
2. Al Ain 14 km/h
3. Dubai 11 km/h
Sharjah 11 km/h
Fujairah 11 km/h
Abu Dhabi 11 km/h
7. Abu Dhabi 4 km/h

Lowest temperature

1. Sharjah 21 °C
Abu Dhabi 21 °C
Al Ain 21 °C
4. Ras Al Khaimah 22 °C
Abu Dhabi 22 °C
6. Dubai 23 °C
Fujairah 23 °C

Lowest humidity

1. Dubai 53 %
Abu Dhabi 53 %
Al Ain 53 %
4. Ras Al Khaimah 57 %
Fujairah 57 %
6. Sharjah 60 %
7. Abu Dhabi 73 %