Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Fujairah 28 °C
Abu Dhabi 28 °C
3. Abu Dhabi 27 °C
Ras Al Khaimah 27 °C
Dubai 27 °C
Sharjah 27 °C
7. Al Ain 26 °C

Most powerful wind gusts

1. Abu Dhabi 22 km/h
Dubai 22 km/h
Sharjah 22 km/h
4. Fujairah 18 km/h
5. Abu Dhabi 14 km/h
Al Ain 14 km/h
Ras Al Khaimah 14 km/h

Lowest temperature

1. Al Ain 26 °C
2. Abu Dhabi 27 °C
Ras Al Khaimah 27 °C
Dubai 27 °C
Sharjah 27 °C
6. Fujairah 28 °C
Abu Dhabi 28 °C

Lowest humidity

1. Abu Dhabi 42 %
2. Al Ain 45 %
3. Fujairah 48 %
Abu Dhabi 48 %
5. Ras Al Khaimah 54 %
Dubai 54 %
Sharjah 54 %