Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Ras Al Khaimah 28 °C
Fujairah 28 °C
Al Ain 28 °C
4. Dubai 27 °C
Sharjah 27 °C
6. Abu Dhabi 25 °C
7. Abu Dhabi 24 °C

Most powerful wind gusts

1. Al Ain 29 km/h
2. Ras Al Khaimah 22 km/h
3. Sharjah 18 km/h
4. Dubai 14 km/h
Abu Dhabi 14 km/h
6. Abu Dhabi 7 km/h
7. Fujairah 4 km/h

Lowest temperature

1. Abu Dhabi 24 °C
2. Abu Dhabi 25 °C
3. Dubai 27 °C
Sharjah 27 °C
5. Ras Al Khaimah 28 °C
Fujairah 28 °C
Al Ain 28 °C

Lowest humidity

1. Ras Al Khaimah 23 %
2. Al Ain 27 %
3. Dubai 30 %
Sharjah 30 %
5. Abu Dhabi 47 %
6. Fujairah 48 %
7. Abu Dhabi 74 %