Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Abu Dhabi 22 °C
Dubai 22 °C
3. Fujairah 21 °C
Al Ain 21 °C
5. Abu Dhabi 20 °C
Ras Al Khaimah 20 °C
7. Sharjah 19 °C

Most powerful wind gusts

1. Fujairah 11 km/h
Abu Dhabi 11 km/h
Abu Dhabi 11 km/h
Al Ain 11 km/h
5. Sharjah 7 km/h
Dubai 7 km/h
7. Ras Al Khaimah 0 km/h

Lowest temperature

1. Sharjah 19 °C
2. Abu Dhabi 20 °C
Ras Al Khaimah 20 °C
4. Fujairah 21 °C
Al Ain 21 °C
6. Abu Dhabi 22 °C
Dubai 22 °C

Lowest humidity

1. Al Ain 64 %
2. Abu Dhabi 65 %
3. Abu Dhabi 68 %
4. Fujairah 78 %
Dubai 78 %
6. Sharjah 94 %
7. Ras Al Khaimah 100 %