Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Dubai 33 °C
2. Abu Dhabi 30 °C
Abu Dhabi 30 °C
4. Al Ain 29 °C
5. Sharjah 28 °C
Fujairah 28 °C
7. Ras Al Khaimah 27 °C

Most powerful wind gusts

1. Al Ain 18 km/h
2. Abu Dhabi 14 km/h
3. Ras Al Khaimah 11 km/h
4. Dubai 7 km/h
Fujairah 7 km/h
Abu Dhabi 7 km/h
7. Sharjah 4 km/h

Lowest temperature

1. Ras Al Khaimah 27 °C
2. Sharjah 28 °C
Fujairah 28 °C
4. Al Ain 29 °C
5. Abu Dhabi 30 °C
Abu Dhabi 30 °C
7. Dubai 33 °C

Lowest humidity

1. Al Ain 20 %
2. Dubai 23 %
3. Ras Al Khaimah 30 %
4. Sharjah 45 %
5. Fujairah 58 %
6. Abu Dhabi 66 %
7. Abu Dhabi 75 %