Weather hitlist India

Highest temperature

1. Bombay 33 °C
2. Mumbai 31 °C
3. Agartala 30 °C
Madras 30 °C
Indore 30 °C
Thiruvananthapuram 30 °C
Bhubaneswar 30 °C
8. Mangalore 29 °C
Tiruchchirapalli 29 °C
Gaya 29 °C
Nagpur 29 °C
Bhopal 29 °C

Most powerful wind gusts

1. Amritsar 22 km/h
Bangalore 22 km/h
3. Coimbatore 16 km/h
4. Mangalore 14 km/h
Siliguri 14 km/h
Gaya 14 km/h
7. Madras 13 km/h
Gauhati 13 km/h
Thiruvananthapuram 13 km/h
10. Gorakhpur 11 km/h
New Delhi 11 km/h
Kolkata (Calcutta) 11 km/h

Lowest temperature

1. Imphal 19 °C
2. Amritsar 20 °C
North Lakhimpu 20 °C
Gwalior 20 °C
5. Rajkot 21 °C
Jodhpur 21 °C
7. Gorakhpur 22 °C
Bangalore 22 °C
Dibrugarh 22 °C
10. Gauhati 23 °C
11. Siliguri 24 °C
Patna 24 °C

Lowest humidity

1. Ranchi 26 %
2. Indore 29 %
Jaipur 29 %
4. Bhopal 31 %
5. Mumbai 33 %
6. Hyderabad 37 %
7. Jabalpur 39 %
8. Nagpur 40 %
9. Ahmadabad 43 %
10. Jamshedpur 45 %
11. Jodhpur 46 %
12. New Delhi 47 %