Weather hitlist Iran

Highest temperature

1. Ahwaz 38 °C
2. Iranshahr 37 °C
3. Abadan 35 °C
Omidiyeh 35 °C
Bandar Lengeh 35 °C
6. Gach Saran 34 °C
Assaluyeh 34 °C
Zabol 34 °C
9. Bandar Abbas 33 °C
Kish Island / Kish 33 °C
Teheran 33 °C
Bushehr 33 °C

Most powerful wind gusts

1. Zabol 68 km/h
2. Tabriz 27 km/h
3. Iranshahr 25 km/h
Karaj 25 km/h
5. Ardabil 22 km/h
Birjand 22 km/h
Jask 22 km/h
8. Omidiyeh 18 km/h
Gorgan 18 km/h
Kish Island / Kish 18 km/h
Teheran-Robat Karim 18 km/h
12. Kermanshah 14 km/h

Lowest temperature

1. Ardabil 13 °C
2. Tabriz 20 °C
3. Ghazvin 21 °C
Orumieh 21 °C
5. Rasht 22 °C
6. Shahre-Kord 23 °C
Karaj 23 °C
Bojnourd 23 °C
9. Ramsar 24 °C
Gorgan 24 °C
Birjand 24 °C
12. Noshahr 25 °C

Lowest humidity

1. Yazd 4 %
2. Isfahan 7 %
3. Kerman 8 %
4. Gach Saran 11 %
5. Kashmar 12 %
Zabol 12 %
7. Teheran 13 %
8. Fasa 15 %
Shahre-Kord 15 %
Birjand 15 %
Zahedan 15 %
12. Kermanshah 16 %