Weather hitlist Iran

Highest temperature

1. Kish Island / Kish 20 °C
2. Bushehr 15 °C
3. Bandar Abbas 10 °C
4. Ahwaz 9 °C
5. Noshahr 7 °C
6. Abadan 6 °C
7. Gach Saran 5 °C
8. Yazd 3 °C
Teheran 3 °C
10. Teheran-Robat Karim 2 °C
Rasht 2 °C
Gorgan 2 °C

Most powerful wind gusts

1. Bushehr 22 km/h
2. Teheran-Robat Karim 14 km/h
Ardabil 14 km/h
4. Orumieh 11 km/h
Isfahan 11 km/h
Fasa 11 km/h
Birjand 11 km/h
Ahwaz 11 km/h
Kish Island / Kish 11 km/h
Teheran 11 km/h
11. Yazd 7 km/h
Tabriz 7 km/h

Lowest temperature

1. Ardabil -13 °C
2. Shahre-Kord -10 °C
3. Isfahan -8 °C
4. Kerman -7 °C
Birjand -7 °C
6. Orumieh -6 °C
7. Tabriz -5 °C
Bojnourd -5 °C
9. Kermanshah -2 °C
Mashhad -2 °C
Sanandaj -2 °C
12. Ghazvin -1 °C

Lowest humidity

1. Yazd 21 %
2. Kerman 22 %
Zahedan 22 %
4. Shahre-Kord 31 %
5. Birjand 32 %
6. Fasa 40 %
7. Teheran 41 %
8. Semnan 43 %
Kashan 43 %
10. Isfahan 44 %
11. Yasoge 47 %
12. Kashmar 51 %