Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Chernovsty 13 °C
2. Krivy Losavatka 11 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 11 °C
Hostomel' 11 °C
5. Odessa 10 °C
Kiev 10 °C
Dnipropetrovs'k 10 °C
8. Kharkiv 9 °C
9. Kiev Borispol 8 °C
10. Lviv 5 °C

Most powerful wind gusts

1. Chernovsty 14 km/h
2. Kiev Borispol 7 km/h
Lviv 7 km/h
Krivy Losavatka 7 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 7 km/h
Odessa 7 km/h
Kharkiv 7 km/h
Dnipropetrovs'k 7 km/h
9. Hostomel' 5 km/h
10. Kiev 4 km/h

Lowest temperature

1. Lviv 5 °C
2. Kiev Borispol 7 °C
3. Kiev 9 °C
Kharkiv 9 °C
5. Krivy Losavatka 10 °C
Odessa 10 °C
Dnipropetrovs'k 10 °C
8. Zaporizhzhia / Mokraya 11 °C
Hostomel' 11 °C
10. Chernovsty 13 °C

Lowest humidity

1. Kharkiv 81 %
2. Chernovsty 82 %
Krivy Losavatka 82 %
Zaporizhzhia / Mokraya 82 %
Odessa 82 %
6. Hostomel' 87 %
Dnipropetrovs'k 87 %
8. Kiev Borispol 97 %
Kiev 97 %
10. Lviv 100 %