Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Krivy Losavatka 16 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 16 °C
Kharkiv 16 °C
4. Odessa 15 °C
5. Mykolaiv 14 °C
Dnipropetrovs'k 14 °C
7. Kiev Borispol 12 °C
Uzhhorod 12 °C
9. Chernovsty 11 °C
Rivne 11 °C
Kiev 11 °C
Hostomel' 11 °C

Most powerful wind gusts

1. Dnipropetrovs'k 23 km/h
2. Krivy Losavatka 22 km/h
3. Odessa 20 km/h
4. Rivne 18 km/h
Kiev 18 km/h
Kharkiv 18 km/h
7. Zaporizhzhia / Mokraya 16 km/h
Hostomel' 16 km/h
Kiev Borispol 16 km/h
10. Mykolaiv 14 km/h
Lviv 14 km/h
12. Uzhhorod 7 km/h

Lowest temperature

1. Chernovsty 10 °C
Hostomel' 10 °C
Lviv 10 °C
Ivano-Frankivsk 10 °C
5. Rivne 11 °C
Kiev 11 °C
7. Kiev Borispol 12 °C
Uzhhorod 12 °C
9. Krivy Losavatka 14 °C
Odessa 14 °C
Mykolaiv 14 °C
Dnipropetrovs'k 14 °C

Lowest humidity

1. Krivy Losavatka 66 %
2. Odessa 67 %
3. Mykolaiv 72 %
4. Kiev Borispol 76 %
5. Dnipropetrovs'k 77 %
6. Kiev 85 %
7. Chernovsty 87 %
Lviv 87 %
9. Uzhhorod 88 %
10. Hostomel' 90 %
11. Zaporizhzhia / Mokraya 91 %
12. Rivne 94 %