Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Rivne 10 °C
Kiev 10 °C
Hostomel' 10 °C
Odessa 10 °C
5. Kiev Borispol 9 °C
Chernovsty 9 °C
7. Mykolaiv 8 °C
Krivy Losavatka 8 °C
9. Kharkiv 6 °C
Dnipropetrovs'k 6 °C
Uzhhorod 6 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 6 °C

Most powerful wind gusts

1. Hostomel' 14 km/h
2. Kiev Borispol 13 km/h
3. Rivne 11 km/h
4. Kiev 9 km/h
5. Mykolaiv 7 km/h
Dnipropetrovs'k 7 km/h
7. Odessa 3 km/h
8. Lviv 2 km/h
9. Kharkiv 0 km/h
Ivano-Frankivsk 0 km/h
Uzhhorod 0 km/h
Chernovsty 0 km/h

Lowest temperature

1. Ivano-Frankivsk 4 °C
2. Lviv 5 °C
3. Kharkiv 6 °C
Dnipropetrovs'k 6 °C
Uzhhorod 6 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 6 °C
7. Kiev Borispol 7 °C
Krivy Losavatka 7 °C
9. Mykolaiv 8 °C
Chernovsty 8 °C
11. Kiev 9 °C
Hostomel' 9 °C

Lowest humidity

1. Rivne 93 %
Lviv 93 %
3. Mykolaiv 100 %
Kiev 100 %
Kharkiv 100 %
Hostomel' 100 %
Dnipropetrovs'k 100 %
Kiev Borispol 100 %
Ivano-Frankivsk 100 %
Uzhhorod 100 %
Chernovsty 100 %
Krivy Losavatka 100 %