Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Chernovsty 26 °C
Odessa 26 °C
3. Krivy Losavatka 25 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 25 °C
Mykolaiv 25 °C
Dnipropetrovs'k 25 °C
Uzhhorod 25 °C
8. Kharkiv 23 °C
Ivano-Frankivsk 23 °C
10. Kiev Borispol 22 °C
11. Kiev 21 °C
Hostomel' 21 °C

Most powerful wind gusts

1. Kiev 32 km/h
2. Mykolaiv 29 km/h
3. Kharkiv 25 km/h
4. Rivne 22 km/h
Krivy Losavatka 22 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 22 km/h
Hostomel' 22 km/h
8. Odessa 18 km/h
Kiev Borispol 18 km/h
Lviv 18 km/h
Dnipropetrovs'k 18 km/h
12. Chernovsty 11 km/h

Lowest temperature

1. Rivne 18 °C
Lviv 18 °C
3. Kiev 21 °C
Hostomel' 21 °C
5. Kiev Borispol 22 °C
6. Kharkiv 23 °C
Ivano-Frankivsk 23 °C
8. Krivy Losavatka 25 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 25 °C
Mykolaiv 25 °C
Dnipropetrovs'k 25 °C
Uzhhorod 25 °C

Lowest humidity

1. Krivy Losavatka 22 %
2. Odessa 24 %
3. Hostomel' 26 %
Dnipropetrovs'k 26 %
5. Chernovsty 30 %
Zaporizhzhia / Mokraya 30 %
7. Mykolaiv 32 %
8. Kiev Borispol 33 %
Kharkiv 33 %
10. Kiev 35 %
11. Rivne 42 %
12. Uzhhorod 44 %