Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Uzhhorod 5 °C
2. Mykolaiv 2 °C
Odessa 2 °C
4. Hostomel' 0 °C
Krivy Losavatka 0 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 0 °C
7. Kiev -1 °C
Kharkiv -1 °C
Dnipropetrovs'k -1 °C
Lviv -1 °C
Ivano-Frankivsk -1 °C
Chernovsty -1 °C

Most powerful wind gusts

1. Mykolaiv 18 km/h
Dnipropetrovs'k 18 km/h
Odessa 18 km/h
4. Kiev 16 km/h
Kharkiv 16 km/h
Zaporizhzhia / Mokraya 16 km/h
7. Hostomel' 14 km/h
Ivano-Frankivsk 14 km/h
9. Kiev Borispol 13 km/h
Krivy Losavatka 13 km/h
11. Chernovsty 11 km/h
12. Rivne 7 km/h

Lowest temperature

1. Rivne -3 °C
Kiev Borispol -3 °C
3. Kiev -2 °C
Kharkiv -2 °C
Lviv -2 °C
6. Dnipropetrovs'k -1 °C
Ivano-Frankivsk -1 °C
Chernovsty -1 °C
Krivy Losavatka -1 °C
Zaporizhzhia / Mokraya -1 °C
11. Hostomel' 0 °C
12. Mykolaiv 1 °C

Lowest humidity

1. Uzhhorod 45 %
2. Chernovsty 55 %
3. Lviv 57 %
4. Odessa 60 %
5. Ivano-Frankivsk 64 %
Krivy Losavatka 64 %
7. Mykolaiv 67 %
8. Rivne 68 %
9. Kiev 72 %
10. Hostomel' 74 %
11. Kiev Borispol 77 %
12. Dnipropetrovs'k 80 %