Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Chernovsty 28 °C
2. Krivy Losavatka 26 °C
3. Mykolaiv 25 °C
4. Odessa 24 °C
5. Kharkiv 23 °C
6. Ivano-Frankivsk 22 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 22 °C
8. Dnipropetrovs'k 21 °C
9. Kiev Borispol 20 °C
10. Kiev 19 °C
Hostomel' 19 °C
12. Lviv 17 °C

Most powerful wind gusts

1. Zaporizhzhia / Mokraya 14 km/h
Kharkiv 14 km/h
3. Lviv 11 km/h
4. Dnipropetrovs'k 9 km/h
5. Chernovsty 7 km/h
Kiev 7 km/h
Odessa 7 km/h
Mykolaiv 7 km/h
9. Ivano-Frankivsk 4 km/h
Krivy Losavatka 4 km/h
Hostomel' 4 km/h
12. Kiev Borispol 0 km/h

Lowest temperature

1. Lviv 17 °C
2. Kiev 19 °C
Hostomel' 19 °C
4. Kiev Borispol 20 °C
Dnipropetrovs'k 20 °C
6. Ivano-Frankivsk 22 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 22 °C
8. Kharkiv 23 °C
9. Odessa 24 °C
10. Mykolaiv 25 °C
11. Krivy Losavatka 26 °C
12. Chernovsty 28 °C

Lowest humidity

1. Chernovsty 42 %
2. Krivy Losavatka 48 %
3. Kharkiv 53 %
4. Mykolaiv 54 %
5. Ivano-Frankivsk 60 %
6. Zaporizhzhia / Mokraya 65 %
Odessa 65 %
8. Kiev Borispol 68 %
9. Dnipropetrovs'k 71 %
10. Lviv 88 %
11. Kiev 94 %
12. Hostomel' 100 %