Weather hitlist Ukraine

Highest temperature

1. Krivy Losavatka 12 °C
2. Zaporizhzhia / Mokraya 11 °C
Odessa 11 °C
4. Mykolaiv 10 °C
5. Kiev 9 °C
Kharkiv 9 °C
Hostomel' 9 °C
Dnipropetrovs'k 9 °C
Kiev Borispol 9 °C
10. Chernovsty 3 °C
11. Ivano-Frankivsk 2 °C
Uzhhorod 2 °C

Most powerful wind gusts

1. Kharkiv 31 km/h
2. Mykolaiv 29 km/h
Krivy Losavatka 29 km/h
4. Odessa 27 km/h
5. Zaporizhzhia / Mokraya 25 km/h
6. Dnipropetrovs'k 23 km/h
Uzhhorod 23 km/h
8. Chernovsty 22 km/h
9. Hostomel' 18 km/h
Kiev Borispol 18 km/h
11. Rivne 16 km/h
Kiev 16 km/h

Lowest temperature

1. Lviv 0 °C
2. Rivne 1 °C
Ivano-Frankivsk 1 °C
4. Uzhhorod 2 °C
5. Chernovsty 3 °C
6. Kiev 9 °C
Kharkiv 9 °C
Hostomel' 9 °C
Dnipropetrovs'k 9 °C
Kiev Borispol 9 °C
11. Mykolaiv 10 °C
Zaporizhzhia / Mokraya 10 °C

Lowest humidity

1. Krivy Losavatka 76 %
2. Zaporizhzhia / Mokraya 85 %
3. Kiev 87 %
Dnipropetrovs'k 87 %
Kiev Borispol 87 %
Chernovsty 87 %
7. Kharkiv 90 %
Uzhhorod 90 %
9. Mykolaiv 93 %
Hostomel' 93 %
11. Odessa 94 %
12. Ivano-Frankivsk 97 %