Weather hitlist United Arab Emirates

Highest temperature

1. Dubai 26 °C
2. Abu Dhabi 25 °C
3. Fujairah 24 °C
Abu Dhabi 24 °C
5. Sharjah 22 °C
Al Ain 22 °C
7. Ras Al Khaimah 20 °C

Most powerful wind gusts

1. Al Ain 18 km/h
2. Fujairah 11 km/h
3. Ras Al Khaimah 7 km/h
Dubai 7 km/h
Abu Dhabi 7 km/h
6. Sharjah 4 km/h
Abu Dhabi 4 km/h

Lowest temperature

1. Ras Al Khaimah 20 °C
2. Sharjah 22 °C
Al Ain 22 °C
4. Fujairah 24 °C
Abu Dhabi 24 °C
6. Abu Dhabi 25 °C
7. Dubai 26 °C

Lowest humidity

1. Dubai 74 %
Fujairah 74 %
Abu Dhabi 74 %
4. Sharjah 78 %
Al Ain 78 %
6. Abu Dhabi 79 %
7. Ras Al Khaimah 94 %