Weather hitlist Iran

Highest temperature

1. Bandar Abbas 33 °C
2. Iranshahr 32 °C
Kish Island / Kish 32 °C
Bandar Lengeh 32 °C
Jask 32 °C
6. Yazd 31 °C
7. Kharg 30 °C
Ahwaz 30 °C
9. Zabol 29 °C
Abadan 29 °C
11. Bushehr 28 °C
12. Teheran-Robat Karim 27 °C

Most powerful wind gusts

1. Zabol 61 km/h
2. Teheran-Robat Karim 22 km/h
Jask 22 km/h
4. Tabriz 16 km/h
5. Karaj 14 km/h
6. Birjand 11 km/h
Orumieh 11 km/h
8. Shahre-Kord 7 km/h
Iranshahr 7 km/h
Kerman 7 km/h
Kish Island / Kish 7 km/h
Yazd 7 km/h

Lowest temperature

1. Bojnourd 15 °C
2. Shahre-Kord 16 °C
3. Ghazvin 17 °C
4. Kerman 18 °C
Birjand 18 °C
Karaj 18 °C
7. Kermanshah 19 °C
Yasoge 19 °C
9. Tabriz 20 °C
Zahedan 20 °C
11. Kashmar 21 °C
Isfahan 21 °C

Lowest humidity

1. Kermanshah 14 %
2. Zabol 16 %
3. Iranshahr 18 %
4. Yazd 21 %
5. Birjand 26 %
6. Kashmar 30 %
Isfahan 30 %
8. Ahwaz 31 %
9. Kerman 32 %
10. Teheran-Robat Karim 34 %
Gach Saran 34 %
12. Zahedan 35 %